วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ธรรมะทวนกระแสทางโลก


ธรรมะของพระพุทธองค์
เป็นธรรมะที่ทวนกระแสทางโลก
เป็นธรรมะที่ขัดใจตัวเอง
เป็นธรรมะที่เข้ามาแก้ไขตัวเอง
เป็นการมองเข้ามาหาตัวเอง
เป็นปริญญาที่สูงสุดที่ทุกค
เกิดมาเป็นมนุษย์ควรจะได้รั
ปริญญาภายนอกเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบ
แต่ปริญญาของพระพุทธเจ้านั้นเรียนจบ
มันหมดความเวียนว่ายตายเกิด

- หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม -

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปรารภความเพียร


ถ้าพวกเราทุกคนนั้นกำลังของสติไม่ตั้งมั่น
จิตของเรานั้นก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ทั้งหลาย
มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้น จิตเราก็ยึดมั่นถือมั่น
ว่าเป็นใจของเรา ก่อให้เกิดกิเลส
ความโลภ ความโกรธ ความหลงทุกๆ ขณะจิต
เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปรารภความเพียรอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน
ก็ทำสติ ทำสมาธิ ให้ต่อเนื่อง...

- พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต -

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เมตตาตัว
"การรักอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า เมตตาตัว คือหมั่นประกอบบุญกุศลและคุณงามความดีให้มีขึ้นในตน ขณะใดที่จะเกิดประโยชน์จาก ตา หู จมูก ปาก มือ เท้า ฯลฯ ของตนเองแล้ว ก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสให้เสียไป มือของเราที่จะให้ทานก็ไม่ถูกตัด ตาที่จะได้พบเห็นของดีๆ ก็ไม่ถูกปิดมิด เราก็จะได้รับผลรายได้อันดีจากตัวของเราอย่างเต็มที่ อย่างนี้เรียกว่า เมตตาตัว เป็นการรักที่ถูกทาง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุข..."

- ท่านพ่อลี ธมฺมธโร -

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เมื่อใจเราวาง...ใจของเราก็ว่าง


กายของเราเป็นรูปแบบของธรรมะ
มีหน้าที่แสดงธรรมะให้ใจของเราดู
ใจของเรามีไว้เพื่อดูธรรมะที่เกิดขึ้นที่กาย
ทุกๆส่วนของกายที่เราเรียกว่าอารมณ์
ใจเราก็ดูเพื่อให้ใจเรารู้ทั้งหมด
เมื่อใจรู้หมดแล้วใจก็วาง
เมื่อใจเราวาง...ใจของเราก็ว่าง
เมื่อใจของเราว่างแล้ว
แสงสว่างก็เกิดขึ้นมาเอง
เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว
ญาณคือความรู้
ก็มองเห็นอะไรหมดทุกๆ อย่าง
ที่จะผ่านเข้ามาในความว่าง

- หลวงปู่คูณ สิริจันโท -

อารมณ์โลก

 
 
จิตใจเรานี้มักไหลไปสู่อารมณ์โลก
ทำให้เห็นผิดในของที่ไม่งาม ว่างาม
ที่เป็นทุกข์ เห็นว่าเป็นสุข ที่ว่าไม่เที่ยง เป็นเที่ยง
ที่ไม่มีตัวตน เห็นว่ามีตัวตน
เมื่อเราทำศีล สมาธิ ปัญญา เกิดมีขึ้น
ภายในจิตใจตนสมบูรณ์เต็มที่แล้ว
จิตย่อมถอนความรู้ความเห็นผิดๆ
ได้อย่างอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องบังคับเลย

- หลวงปู่สังวาล​ย์ เขมโก -

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

ทางหลุดพ้นจากวัฏสงสาร


ผู้ใดมาอบรมตัวเอง มาปฏิบัติสมาธิขึ้น
ก็จะเกิดปัญญาขึ้นในตนโดยเฉพาะ
ผู้นั้นก็จะทำจิตตนให้พ้นจากอาสวะทั้งปวง
มีทางพ้นจากวัฏสงสาร
ทำจิตสันดานขึ้นถึงธรรมวิเศษได้
ฉะนั้นผู้ใดมีสมาธิ มีปัญญา
ก็ย่อมจะขึ้นถึงนิพพานธรรม
พ้นจากทุกข์ทั้งปวงแล...

- ท่านพ่อลี ธมฺมธโร -

จงพยายามฝึกทำความเพียร
จงพยายามฝึกทำความเพียร เฝ้าใส่ใจในความรู้สึกให้แยบคาย พยายามให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากที่คิดว่ายากมากๆ จนกลายเป็นง่ายและเกิดเป็นนิสัยประจำตัว

อย่าพยายามสงสัย ให้เพียงแต่พยายามเฝ้าระลึกรู้ ในปัจจุบันธรรมอยู่ในกายในจิต ปัญหาข้อสงสัยก็จะหมดความหมายไป เอง หลวงปู่เทียน จิตฺตสุโภ ท่านว่า คิดเป็นหนู รู้เป็นแมว อย่าพยายามอยากได้ญาณ หรือมรรคผลนิพพานใดๆ ทั้งสิ้น ตัวของเราเองมีหน้าที่เพียงแต่สร้างเหตุที่ดีเท่านั้น

นักปฏิบัติที่คิดมาก มีปัญหามาก เพราะไม่พยายามรู้ตัวและยังรู้ตัวไม่เป็น ไม่มีสติพิจารณาอยู่ในกายในจิตของตนเอง เอาแต่หลงไปกับสิ่งที่ถูกรู้ หรือไม่ก็ไปพยายามแก้อาการของจิต

ดังนั้น จึงให้พยายามรู้ตัวให้เป็น ถ้ารู้เป็นจะต้องเห็นว่ามีสิ่งที่ถูกรู้กับมีผู้รู้ และให้พยายามมีสติพิจารณาอยู่แต่ภายในจิตของตนก็พอ ประการที่สำคัญอีกประการหนึ่ง โปรดจำไว้ว่าให้รู้อารมณ์เท่านั้น อย่าพยายามไปแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้น